OO | het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

lopend openbaar onderzoek

aanvrager:
Departement Landbouw en Visserij

onderwerp:
Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

1.    zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
2.    het concurrentievermogen vergroten;
3.    de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
4.    bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
5.    zorgen voor het milieu;
6.    landschappen en de biodiversiteit beschermen;
7.    de generatiewissel bevorderen;
8.    het platteland vitaal houden;
9.    en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022:

periode openbaar onderzoek:
van 14 januari tot en met 14 maart 2022

bezwaren of opmerkingen:
Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

 • via een brief gericht aan
  Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0272 – GLB
  Koning Albert II-laan 35 bus 40
  1030 Brussel
 • via een e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be

 • via afgifte van uw opmerking in het administratief centrum bij de dienst ruimtelijke ordening (Handelslei 167)

meer info: