publieke raadpleging | ruimtelijk uitvoeringsplan toeristische perrons - herziening deelgebied C

lopende publieke raadpleging

aanvrager: gemeente & ocmw Zoersel

onderwerp: Gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) toeristische perrons.  De herziening heeft betrekking op deelgebied C, de site van de voormalige Villa Quinta aan de Jagersdreef, en heeft als doel de voorschriften van het RUP aan te passen zodat de bestaande infrastructuur aan gebouwen vernieuwd kan worden in functie van een nog te realiseren vakantiewoning annex taverne/B&B. Tevens wordt de ontsluiting en de inplanting van de parkeerruimte gewijzigd zodat de impact hiervan op het domein beperkt wordt.

periode publieke consultatie: van 9 oktober tot en met 7 december 2020

inzage: Tijdens deze periode liggen de start- en procesnota die werden opgemaakt in het kader van de herziening van dit RUP, na afspraak, ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum, Handelslei 167, 2980 Zoersel. Op 29 oktober 2020 om 20 uur zal in het administratief centrum ook een participatiemoment worden gehouden waarbij de plannen voor de herziening en de start- en procesnota worden toegelicht.

bezwaren of opmerkingen (tot uiterlijk 7 december 2020):

  • tijdens het participatiemoment
  • via mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel (afgegeven tegen ontvangstbewijs in het administratief centrum of verstuurd per post)