gemeente & ocmw Zoersel keert subsidie uit aan Natuurpunt

Het schepencollege besliste om een gemeentelijke subsidie toe te kennen aan Natuurpunt beheer vzw, voor de aankoop van twee gronden. In totaal gaat het om een bedrag van € 31.000.

bestaande natuurgebieden vergroten

Het gemeentebestuur kan subsidies verlenen aan natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen onze  gemeente , met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat. Door deze subsidie toe te kennen, dragen wij hiermee bij aan het vormen van grotere, aaneensluitende natuurgebieden binnen groot Zoersel. Onze subsidie is een extra toelage bovenop de subsidies die de Vlaamse overheid reeds aanbiedt.

Driesheidsche Bemden en Verbrande Hoeve

De betrokken percelen, ‘Driesheidsche Bemden’ (grenzend aan het Groot Schijn) en ‘Verbrande Hoeve’ (tussen de Heideweg en het Groot Schijn), zijn waardevol landschappelijk gebied. De gebieden zijn waardevol omwille van de fauna en flora die zij herbergen en omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden.