burgemeester

Liesbeth Verstreken is de burgemeester van Zoersel. Zij staat aan het hoofd van onze gemeente. Zij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij onze gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Daarnaast zit zij de vergadering van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau voor. 

Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de politiezone Voorkempen en van de brandweer Zone Rand maakt zij ook deel uit van het politiecollege en de zoneraad. 

De burgemeester werd benoemd door de Vlaamse regering voor een periode van zes jaar.

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.