privacyverklaring

Wij, gemeente & ocmw Zoersel, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en behandelen uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. Wij volgen hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Met deze privacyverklaring willen we u uitleggen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die op u betrekking hebben en waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U bent geïdentificeerd als wij u kunnen herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met uw naam of rijksregisternummer weten we rechtstreeks dat u het bent, maar ook met een combinatie van uw adres, leeftijd en geslacht kunnen we u herkennen. U bent identificeerbaar van zodra we informatie op een of andere manier aan u kunnen koppelen. Zo kunnen gegevens van de webshop, adressen, het IP-adres van uw computer, en nog vele andere een persoonsgegeven worden als we sommige van die gegevens combineren en aan u kunnen koppelen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’ is de Europese privacywet.

Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de privacywet, uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wet handelt nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip. Alles wat we met uw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: opslaan, raadplegen, doorsturen, verwijderen, ordenen, verspreiden, bijwerken, openen, enzovoort.

Gemeente & ocmw Zoersel is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van gemeente & ocmw Zoersel zomaar toegang heef tot alles. Uw persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Wij werken voor heel wat verwerkingen samen met allerhande leveranciers. Die bedrijven, organisaties en andere overheden kunnen gegevens verwerken in onze opdracht. Zij worden dan ‘verwerkers’ genoemd. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacystandaarden gebruiken. We leggen deze afspraken vast in een ‘verwerkersovereenkomst’.

Soms is gemeente & ocmw Zoersel niet de enige verwerkingsverantwoordelijke. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale Overheid. Die organisaties worden dan ‘ontvangers’ genoemd. Als zij de persoonsgegevens echter verder willen verwerken, dan moeten zij ook voldoen aan alle voorwaarden van de AVG. We wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht hebt. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn.

We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als u ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Gemeente & ocmw Zoersel gebruikt uw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de ‘rechtmatigheid’ genoemd. Onze 4 belangrijkste juridische basissen zijn:

 1. We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang. Bijvoorbeeld: de dienst burgerzaken is verplicht om gegevens van iedere Zoerselaar op te nemen in het bevolkingsregister.
 2. We gebruiken uw gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
 3. We verwerken uw persoonsgegevens, omdat u een overeenkomst bent aangegaan met gemeente & ocmw Zoersel.
 4. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen u eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe u uw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we uw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om uw gegevens bij te houden. Zo kun u uw toestemming met kennis van zake geven. Bijvoobeeld: u geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. 

In bijzondere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken om u te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.

De AVG voorziet in verschillende rechten voor burgers.

recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Als u vraagt om uw gegevens in te kijken, kunt u die in digitale vorm opvragen via onze website.

U mag die persoonsgegevens dan zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen of - als u dat wil en als het technisch mogelijk is - doen we die overdracht graag voor u.

recht op verbetering

Merkt u dat we als lokaal bestuur foute of onvolledige persoonsgegevens over u hebben? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.  

recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten.
 • Als we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om uw toestemming in te trekken.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten.
 • Als wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier zouden verwerken.
 • Als we wettelijk verplicht worden om uw gegevens te verwijderen.

Let op: vaak zijn we verplicht om uw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan uw wens om vergeten te worden. U kunt dus bijvoorbeeld niet worden geschrapt uit het bevolkingsregister.

recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking te beperken:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van uw gegevens na te gaan.
 • Als wij uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar u liever niet hebt dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog wel nodig hebt voor een gerechtelijke procedure.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten.

recht op bezwaar en recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht om bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van gemeente & ocmw Zoersel, zullen we stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, vult u onderstaand webformulier (rode knop) in of mailt u naar privacy@zoersel.be. Wij zullen alle inspanningen leveren om uw verzoek binnen een redelijke termijn in te willigen, op voorwaarde dat het verzoek in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en de aan ons toevertrouwde taken.

Tijdens een bezoek aan onze website of webshop kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies', op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op uw behoeften als terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt zelf instellen welk soort cookies u voor onze website wilt toelaten via het pop-upvenster voor cookie-instellingen of het ‘koekjes’-icoontje rechtsonder in onze website. U kunt deze instellingen later altijd opnieuw aanpassen via het ‘koekjes’-icoontje.

 • strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te bezoeken. Zonder deze cookies kunt u onze website niet gebruiken.
 • functionele cookies
  Functionele cookies maken uw bezoek aan onze website gemakkelijker en aangenamer, door een meer gepersonaliseerde surfervaring. Ze houden bijvoorbeeld uw voorkeuren bij.
 • analytische cookies
  We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites zodat we deze kunnen verbeteren. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Wij gebruiken deze gegevens nooit om u persoonlijk te identificeren. Wij geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.
 • gerichte (targeting) cookies
  Gerichte (targeting) cookies laten ons toe om gerichte communicatie te doen op basis van uw interesses op onze website. Deze cookies bestaan reeds op onze website, maar worden nog niet gebruikt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om vervolgens rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Op onze website zijn knoppen voorzien om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze codes verwerken uw persoonsgegevens en plaatsen onder meer een cookie (zie boven).  Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

De link naar Mijn Burgerprofiel op onze website, is een toepassing van Digitaal Vlaanderen. U kunt hun privacyverklaring nalezen via deze link.

Het overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de Mijn Burgerprofiel-header, zijn beschikbaar via deze link.

Bij het aanvinken van het privacyvakje geeft u ons, gemeente & ocmw Zoersel, de toelating om uw persoonsgegevens te verwerken. Gegevens die u via een formulier verstrekt, in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening, worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. U geeft de toelating om uw gegevens te gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (de specifieke dienst of activiteit waarvoor u het formulier invult). Uw gegevens zullen nooit voor een ander doeleinde worden gebruikt dan voor datgene waarvoor u uw toestemming gaf.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd in maart 2023.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy? Neem dan contact op het de functionaris gegevensbescherming van gemeente & ocmw Zoersel:

 • privacy@zoersel.be
  gegevensbescherming – dienst strategie
  gemeente & ocmw Zoersel
  Handelslei 167
  2980 Zoersel

U hebt ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

uw persoonsgegevens opvragen of wijzigen