gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is een adviesraad voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.  

De raad geeft advies over:

  • het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup);
  • stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften en vergunningsaanvragen;
  • alle zaken die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

De gecoro vergadert in principe elke tweede woensdag van de maand (afhankelijk van het aantal agendapunten). Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen zitting van de gecoro. 

De vergaderingen (toelichting en bespreking) zijn openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden. De beraadslaging en stemming verloopt in besloten vergadering. Enkel de gecoro-leden (of hun plaatsvervanger) mogen daarbij aanwezig zijn.

De raad is samengesteld uit:

  • deskundigen (architecten, ruimtelijke planners, landmeters ...)
  • vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke sectoren (landbouw, natuur, middenstand, jeugd- en sportverenigingen ...)

Elk lid heeft een plaatsvervanger. Gemeenteraadsleden kunnen géén lid zijn van de commissie. Zij kunnen wel worden uitgenodigd om een bepaald punt toe te lichten.

agenda

verslagen