gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)

wat

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is een adviesraad voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.  

doelstellingen

De raad geeft advies over:

  • het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup);
  • stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften en vergunningsaanvragen;
  • alle zaken die met ruimtelijke ordening te maken hebben.
vergadering

De gecoro vergadert elke tweede dinsdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus). 

De vergaderingen (toelichting en bespreking) zijn openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden. De beraadslaging en stemming verloopt in besloten vergadering. Enkel de gecoro-leden (of hun plaatsvervanger) mogen daarbij aanwezig zijn.

samenstelling

De raad is samengesteld uit:

  • deskundigen (architecten, ruimtelijke planners, landmeters ...)
  • vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke sectoren (landbouw, natuur, middenstand, jeugd- en sportverenigingen ...)

Elk lid heeft een plaatsvervanger. Gemeenteraadsleden kunnen géén lid zijn van de commissie. Zij kunnen wel worden uitgenodigd om een bepaald punt toe te lichten.

verslagen