omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 trad de omgevingsvergunning in werking. Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Zowel voor stedenbouwkundige, milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doe je bij één loket: het Omgevingsloket

milieu

Je hebt een omgevingsvergunning nodig om bepaalde milieugerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals:

 • het beheren van een fabriek, werkplaats, opslagplaats;
 • het houden van bepaalde dieren;
 • het uitbaten van een café;
 • grondwaterwinningen;
 • de opslag van bepaalde goederen en materialen (bijvoorbeeld propaangas of andere gevaarlijke stoffen);
 • houtbewerking.

De milieugerelateerde activiteiten zijn ingedeeld in klasses, die afhankelijk zijn van de milieuhinder:

 • klasse 1: de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een vergunning vereist
 • klasse 2: minder hinderlijk of risicovol, maar een vergunning is nog steeds vereist 
 • klasse 3: de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier heb je enkel een meldingsplicht

Klasse 1 en 2 vereisen een openbaar onderzoek. Als je wil weten in welke klasse jouw activiteit hoort of je wil meer informatie over de omgevingsvergunning, neem dan contact op met onze dienst milieu. 

Je kan ook de indelingslijst van Vlarem raadplegen om te zien of jouw activiteit vergunningsplichtig is. Vlarem (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) is verantwoordelijk voor de wettelijke bescherming van het leefmilieu.

stedenbouw

Of je voor jouw geplande werken een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de voorschriften die van toepassing zijn op jouw perceel. Je perceel kan bijvoorbeeld horen bij een verkaveling, BPA (bijzonder plan van aanleg) of RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). In deze gevallen zijn specifieke voorschriften van toepassing. Bij bepaalde werken moet je enkel een melding maken en voor sommige werken heb je zelfs helemaal geen vergunning nodig.  

Je hebt bijvoorbeeld wel een vergunning nodig voor de uitbreiding van een woning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden (zoals het omvormen van een eensgezinswoning naar een meergezinswoning). Je vindt hier een overzicht van de meest voorkomende werken. Je vindt er ook duidelijk op terug welke procedure je moet volgen. 

Als je twijfelt of je een vergunning moet aanvragen, kan je terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening. 

Je doet de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. We hebben dus geen papieren versie meer van je nodig. Als je moeilijkheden hebt met het digitaal indienen van je dossier, kunnen wij het voor jou digitaliseren. Je betaalt dan een bijdrage van € 75. 

Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag, kan je terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen:

We beschikken over een termijn van 30 dagen om de aanvraag volledig en ontvankelijk te verklaren.

De periode die je moet wachten op jouw vergunning hangt af van de complexiteit van je project:

 • gewone procedure: de beslissingsperiode duurt tussen de 105 en 120 dagen. Een openbaar onderzoek is vereist. 
 • vereenvoudige procedure: je krijgt binnen 60 dagen een antwoord. Dit zijn eenvoudige projecten die geen openbaar onderzoek vereisen. 

Als je jouw omgevingsvergunning ontvangt, dan ben je verplicht om deze 30 dagen lang uit te hangen op het betreffende perceel. Tijdens deze periode kunnen verschillende partijen nog bezwaar indienen tegen de vergunning. Dit moeten ze doen bij de Deputatie van de provincie Antwerpen.
De laatst goedgekeurde of geweigerde dossiers kan je hier raadplegen.

milieu

 • melding van een ingedeelde inrichting of activiteit: € 50
 • aflevering van een omgevingsvergunning:
  • klasse 1: alle kosten die wij hebben gemaakt (zoals, aangetekende brieven, bekendmakingen, publicaties) plus € 500 
  • klasse 2: alle kosten die wij hebben gemaakt met een minimum van € 250

stedenbouw

 • melding van het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: € 30
 • aflevering van een omgevingsvergunning:
  • vereenvoudigde procedure: € 50
  • gewone procedure (met openbaar onderzoek): € 75

Er kunnen zich andere situaties of procedures voordoen, waardoor andere bedragen gelden. Je kijkt hiervoor best in het belastingreglement of neemt contact op met de dienst milieu of ruimtelijke ordening.