toelagen en subsidies voor socioculturele verenigingen

Erkende Zoerselse socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks een algemene werkingssubsidie ontvangen. 

De berekening van deze subsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

Lees hier het subsidiereglement. 

Om een subsidie te ontvangen moet uw erkende vereniging onder één van volgende categorieën vallen:

 • sociocultureel vormings- en ontwikkelingswerk (KVLV, Davidsfonds ...)
 • cultuurbeoefening (dansverenigingen, fotoclubs, muziekverenigingen, toneelverenigingen, zangkoren, kunstkringen, …)
 • culturele vrijetijdsbestedingen (hobbyverenigingen, toerisme, ontspanningsverenigingen ...)
 • werking rond erfgoed in Zoersel (heemkunde, natuur- en milieuverenigingen, schuttersgildes ...)

Daarnaast moet uw vereniging minstens vijf activiteiten per jaar organiseren, waarvan minstens één publieksgerichte activiteit die openstaat voor de hele bevolking. 

Het subsidiebedrag is opgesplitst in:

 • een ledentoelage (10 %): dit bedrag wordt op gelijke wijze verdeeld onder de verenigingen in functie van het aantal punten
  • 15 tot 30 leden: 1 punt
  • 31 tot 60 leden: 2 punten
  • 61 tot 90 leden: 3 punten
  • 91 tot 120 leden: 4 punten
  • meer dan 120 leden: 5 punten
 • een werkingstoelage (90 %): deze toelage werkt met ook een puntensysteem en is afhankelijk van het aantal verkregen werkingspunten. Bekijk het puntenstelsel in het reglement.

Dien uw aanvraag vóór 2 december in via het webformulier (onderstaande rode knop).

Aan de hand van de ingediende subsidiedossiers maakt onze cultuurdienst een berekening van de verdeling van het voorziene krediet en geeft vervolgens een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring wordt het subsidiebedrag overgemaakt. Dit gebeurt ten laatste voor 31 december.

werkingssubsidie aanvragen