conformiteitsattest voor huurwoningen

Als je een woning verhuurt, dan moet je in onze gemeente bij het eerstvolgende nieuwe huurcontract over een conformiteitsattest beschikken. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid. Het attest vermeldt ook het maximum aantal personen dat in de woning mag verblijven.

Onder (huur)woning verstaan we een kamer, studio, appartement of gebouw met woonfunctie.

voordelen van het attest

 • De huurder weet dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
 • Jij weet als verhuurder welke kwaliteitseisen jouw huurwoning heeft bij de aanvang van een verhuurperiode. Bij discussie, over bijvoorbeeld schade aan de woning, kan het conformiteitsattest doorslaggevend zijn.

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen. De voornaamste criteria:

 • Het dak en de muren zijn voldoende stabiel.
 • De technische installaties (gas, elektriciteit ...) zijn veilig.
 • Er zijn geen schimmel- of vochtplekken.
 • De sanitaire voorzieningen voldoen.
 • Er zijn voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden.
 • De woning is brandveilig.
 • De woning voldoet aan de rookmelderverplichting van 1 juni 2012.

verplichting in fasen

Het verplicht conformiteitsonderzoek wordt vanaf 1 januari 2020 in fasen ingevoerd. De leeftijd van de woning speelt hierbij een grote rol:

 • 2021: attest verplicht voor woningen van 50 jaar en ouder
 • 2022 - 2025: attest verplicht voor woningen van 40 jaar en ouder
 • 2026 - 2028: attest verplicht voor woningen van 30 jaar en ouder
 • 2029: attest verplicht voor woningen van 20 jaar en ouder

Als eigenaar/verhuurder moet je het conformiteitsattest (en het daarbij horende woningonderzoek) zelf aanvragen. Dit kan:

Een onafhankelijk woningcontroleur (via IGEAN) komt jouw huurwoning inspecteren. Je bent verplicht de controleur toegang te verlenen tot de huurwoning en hem/haar informatie te geven als hij/zij hierom vraagt. Het verslag van de controle wordt voorgelegd aan de burgemeester. Die bepaalt of het attest wordt afgeleverd of geweigerd. Deze beslissing wordt, samen met het technisch verslag van de controle, aan jou meegedeeld via brief.

conformiteitsattest is geweigerd

Als blijkt dat de huurwoning niet voldoet aan de normen, krijg je de kans om de nodige verbeterwerken uit te voeren. Daarna vraag je zo snel mogelijk een hercontrole aan.

Als je geen actie onderneemt, kan de gemeente de procedure opstarten om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Je kan binnen de dertig dagen beroep aantekenen tegen de weigering van het conformiteitsattest. Richt een aangetekend schrijven aan:

 • minister van Wonen
  Afdeling Woningkwaliteit
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 40)
  1000 Brussel

Het woningonderzoek en het afleveren van het conformiteitsattest zijn gratis.