leegstaande en verwaarloosde woningen

Een woning staat leeg als ze langer dan twaalf maanden na elkaar niet bewoond is (er is dus geen inschrijving in het bevolkingsregister van onze gemeente op het adres). In dat geval wordt de woning opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister. Op woningen in dit register geldt het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht.

Een woning is verwaarloosd als ze bij een woonkwaliteitsonderzoek meer dan twaalf strafpunten heeft volgens de normen van de Vlaamse Wooncode. De woning wordt dan opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarlozing. 

Onder woning verstaan we een kamer, studio, appartement of gebouw met woonfunctie.

belastingen

Om verloedering en waardevermindering van de omgeving tegen te gaan, heft de gemeente een leegstandsbelasting en een belasting op verwaarlozing. Wanneer uw pand een jaar op een van beide registers staat, moet u als eigenaar jaarlijks leegstandsbelasting of belasting op verwaarlozing betalen aan de gemeente. Uw pand kan gelijktijdig op beide registers staan, waardoor u voor beide de belasting krijgt.

De leegstand van een woning wordt beoordeeld op basis van één of meerdere criteria:

 1. er is minstens 12 onafgebroken maanden geen inschrijving in het bevolkingsregister;
 2. ontbreken van een aangifte als tweede verblijf of vergunde vakantiewoning;
 3. het langer dan 12 maanden aanbieden van de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’;
 4. het ontbreken van aansluitingen van nutsvoorzieningen of een abnormaal laag verbruik van de woning;
 5. de aanvraag voor vermindering van de onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand;
 6. de woning is onmogelijk te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang, dichttimmeren van deur en/of ramen, verzegeling;
 7. verklaringen van omwonenden, postbode, wijkagent;
 8. langdurig neergelaten rolluiken;
 9. ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk;
 10. de wind- en waterdichtheid van de woning is niet gewaarborgd; 
 11. onafgewerkte ruwbouw;
 12. gedeeltelijk vernielde of gesloopte woning;
 13. de brievenbus puilt uit, is dichtgeplakt of ontbreekt; 
 14. storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden tuin en omgeving;
 15. de woning is niet of gedeeltelijk bemeubeld;
 16. verwilderde of overwoekerde tuin, ongedierte;
 17. andere indicaties die bij controlebezoeken kunnen vastgesteld worden (bijvoorbeeld als het pand niet gebruikt wordt als woonfunctie).

schrappen uit het register

De woning kan uit het leegstandsregister geschrapt worden als:

 • u bewijst dat het pand zes opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is.
  • U kunt zelf in het pand gaan wonen en/of renoveren, waarvoor u eventueel een premie kunt aanvragen. Vraag ernaar via het wooninfopunt (zie gegevens in contactblok).
  • U kunt de woning via het Sociaal Verhuurkantoor of privé verhuren.
 • u de woning sloopt en het puin volledig ruimt. Vraag zeker bij onze dienst ruimtelijke ordening na of u hiervoor in uw geval een sloopvergunning nodig hebt.

De woning kan uit het register van verwaarlozing worden geschrapt als:

 • u de woning grondig renoveert. Vraag naar eventuele premies bij het wooninfopunt (zie gegevens in contactblok).
 • u de woning sloopt en het puin volledig ruimt.
 • u de woning verkoopt. Hou er rekening mee dat lange leegstand of verwaarlozing de waarde van uw woning aanzienlijk vermindert.

Als uw woning wordt opgenomen in het leegstandsregister of het register van verwaarlozing wordt u, als eigenaar, op de hoogte gebracht via een aangetekende brief en moet u een leegstandsbelasting en/of een belasting op verwaarlozing betalen.

beroep aantekenen tegen de opname

U kunt binnen de 30 dagen beroep aantekenen tegen de opname in een van beide registers. Richt een aangetekend schrijven aan:

 • het college van burgemeester en schepenen
  gemeente & ocmw Zoersel
  Handelslei 167
  2980 Zoersel

Uw beroepschrift moet volgende gegevens bevatten:

 • uw persoonsgegevens en adres;
 • gegevens van de woning waarover het gaat, met nummer van de administratieve akte en het adres;
 • uw motivatie en een of meer bewijsstukken die aantonen dat de opname in het register onterecht is;
 • uw handtekening.

Zowel de leegstandsbelasting als de belasting op verwaarlozing bedraagt voor het eerste jaar € 1.500. Elk jaar wordt dit bedrag voor leegstand verhoogd. Het bedrag voor verwaarlozing stijgt niet.

Een nieuwbouw wordt pas opgenomen in het register van leegstand als het na zeven jaar (na afgifte van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning) nog niet bewoond is.