technische dienst

  • de wijzigingen aan buurtwegen en waterlopen beheren
  • technisch beheer gemeentegebouwen
  • opmaken dossiers van verschillende werken en diensten (wegenaanleg, rioleringen, ruimen van baangrachten en waterlopen, bouwwerken, aankoop voertuigen, aankoop machines)
  • voorbereiden van technische dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
  • opvolging van uitbreidingen van het waterleidingnet, TV-distributienet, laag- en hoogspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting
  • opvolging van het overwelven van baangrachten en waterlopen

 

nuttige links